تاریخچه

تاریخچه 

 زیدون بخش و منطقه ای است در شرق خوزستان کنونی با پیشینه ای بلند! بر اساس داستان های تاریخی، زیدون را لهراسب کیانی ساخته است. آثار مکشوفه پیشاتاریخی درتل چگا سفلیسابقه ی مدنیت در این بخش را به هفت هزار سال پیش می رساند یعنی برابر با آغاز تمدن های کهنی چون مصر و میانرودان. اوج آبادانی مربوط در دوره ساسانی است که به نامریواردشیریاریشهرشناخته می شود و از شهرهایی است که به دستور اردشیر ساسانی ساخته شده است. این شکوفایی تا قرون اولیه اسلامی امتداد داشته است و گستره ی آن شامل تمامی شرق خوزستان و قسمت هایی از بوشهر بوده است. ساکنان این منطقه شکوفا زرتشتیان، مسیحیان، صابیان و بعدها مسلمانان بوده اند. 

در حدود قرن پنجم اسالمی و با ویرانی کهن شهرارجان ” ، کانونن قدرت و سیاست به زیدون که در آن دوران کم کم بهزیتانهم نامبردار شده بود منتقل گشت. متون تاریخی و سکه های به جای مانده حکایت از رونق این منطقه تا دوران ایلخانی دارد. در دوران صفوی نامزیدانمصطلح گردید و باز هم دوره ای از شکوفای تاریخی آغاز گردید. اما با هجوم افغان ها و آشفتگی های پس از آن، نظیر ظهور مدعیان دروغین سلطنت، شورش محمد خان بلوچ، لشکر کشی های زندیه، قدرت یافتن و دست درازی های عشایر محلی عرب و لر، رونق پیشین از میان رفت ، در دوره ی قاجار نام زیدان بهزیدوندگرگونه گشت و شیوع طاعون هولناک در دوره ی فتحعلی شاه قاجار، تیر خالصی بود بر آن شکوه گذشته. با حاکم شدن احتشام الدوله قاجار، او به آبادانی منطقه همت گماشت اما زیدون هیچگاه به عظمت و وسعت پیشین بازنگشت. در تمامی این دوران زیدون بخشی از ایالت فارس بود اما در اوایل قرن چهاردهم هجری خورشیدی به همراه بهبهان و کهگیلویه از فارس جدا و به خوزستان ملحق گردید. هم اکنون، این کهن سرزمین، هر چند کمتر نشانی از آن پیشینه ی بلند دارد اما هنوز هم سرزمینی است آبادان در کشاورزی، صنعت نفت و تجارت در شهرستان بهبهان و غنوده بر کناره ی خلیج همیشگی فارس، که امیدوارانه نگاهی به آینده دارد. 

از این رو جناب آقای نصرالله خادمی ، رییس هیئت مدیره شرکت با توجه به اصالت خویش نام شرکت را از ( زیدون ) الهام گرفتند و با ( کوش ) به معنی تلاش و کوشش نام ( زیدون کوش ) برای خدمت به کشور ساخته شد. Copyright © 2023 - تمامی حقوق برای شرکت زیدون کوش محفوظ می باشد - پشتیبانی و اجرا : رضا جلیلی